Vzdelanie, práca,
prosperita

Náš kraj je historicky priemyselným centrom. Od baníctva, cez hutníctvo, strojárstvo až po sklárne a iný ľahký priemysel. Po stáročia sme boli priemyselnou pýchou najprv Uhorska, potom Československa a nakoniec aj Slovenska. Fuggerovci, Coburgovci, Andrássyovci sú  len niektoré z podnikateľských rodov, ktoré sú známe po celom svete a svoje základne mali práve u nás. Napokon, pamiatkami na tieto doby je náš kraj doslova posiaty a začína byť zaujímavý aj z pohľadu cestovného ruchu. Nikde inde na Slovensku takúto koncentráciu priemyselných pamiatok nenájdete. Stáročia platilo, že bohatstvom nášho kraja sú prírodné zdroje a šikovní ľudia. Preto považujem za kľúčové tieto tradície zachovať a posunúť ich ďalej.

Mení sa doba a s dobou sa mení aj priemysel. Menia sa výzvy a mení sa svet a ja si veľmi želám, aby sme aj na túto našu tradíciu nadviazali – moderným, pokrokovým, technicky vyspelým spôsobom.

Cestou k úspechu je jednoznačne kvalitné vzdelanie. Kvalitné školy udržiavajú ľudí, ktorí potom nemusia odchádzať. Vzdelaní a šikovní ľudia lákajú investície, vzdelaní ľudia vytvárajú pracovné príležitosti. A práca prináša investície, peniaze a prosperitu. Preto sme za posledné 4 roky investovali štvornásobný objem peňazí do kvalitnejšieho vzdelávania a aj technického vybavenia škôl. Aby tieto školy vedeli pripravovať deti na ich budúce profesie, ktoré si trh práce žiada. A to najmä v technických odboroch, v oblasti informačných technológii a inovácii, ktoré sú pre dnešnú dobu a najmä pre budúcnosť kľúčové. K tomuto im už dnes pomáhajú novovzniknuté centrá kariéry, ktoré prepájajú potreby firiem v oblasti personalistiky so strednými a základnými školami. Nesmieme zabúdať ani na deti, ktoré nemajú štastie vyrastať v podnetnom prostredí. Pre nich sme spustili program multifunkčných mládežníckych centier, kde majú možnosť dobehnúť to, čo nemali príležitosť oproti svojim spolužiakom získať vo svojom domácom prostredí. Či už sú to základné znalosti práce s informačnými technológiami, alebo komunikačné a sociálne zručnosti. Nemôžeme si dovoliť mrhať talentom ukrytým v našich deťoch.

Prosperujúci región spoznáte zvyčajne tak, že v každom väčšom sídle je firma, ktorá je vo svojom odbore úspešná aj na väčšom poli. To je naša finálna ambícia, náš cieľ, ku ktorému chceme prispieť ako len budeme vedieť.

Aby sa firmám v našom kraji darilo, musia im verejné inštitúcie vytvárať také prostredie, vďaka ktorému budú schopné konkurovať zahraničným investorom. Pretože ak budú rásť, budú poskytovať ľuďom v kraji nové pracovné príležitosti a slušnú spravodlivú mzdu. Našou úlohou je vytvárať s firmami fungujúce partnerstvá. Preto je mojou víziou kraj, v ktorom budú fungovať v jednotlivých regiónoch priemyselné klastre – partnerstvá firiem s našimi školami, výskumnými pracoviskami, samosprávami a úradom BBSK, ktoré budú poskytovať firmám potrebný servis pri prekonávaní byrokratických prekážok, prinášať medzinárodné know-how a sieť kontaktov pre procesné a produktové inovácie či pomáhať pri získavaní kapitálu potrebného na nové projekty a rozširovanie súčasných kapacít.

Za týmto účelom bude zriadený regionálny investičný fond zložený zo súkromných a verejných zdrojov, určený na podporu a rozvoj regionálnych inovatívnych projektov.

V ďalších 4 rokoch sa zaväzujem:

  • Znásobiť počet stredoškolských študentov v modeloch duálneho vzdelávania.
  • Výrazne znížiť mieru absolventskej nezamestnanosti.
  • Minimalizovať počet absolventov s nedokončenou stredoškolskou dochádzkou.
  • Udržať finančnú prioritu investícií do vzdelávania a technického vybavenia škôl.
  • Kompletne zrekonštruovať a zásadne modernizovať 13 stredných škôl v kraji.
  • Vytvoriť a zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť funkčnej podpornej siete pracovísk, spájajúcu základné a stredné školy a zamestnávateľov podľa potrieb trhu a perspektívnych povolaní v každom okrese.
  • Vytvoriť program zameraný na vzdelávanie žiakov a študentov v oblasti STEM revolúcie.
  • Vytvoriť nové a pokračovať v realizácii podporných programov na rozvoj talentov detí z chudobných oblastí a z prostredia bez základných predpokladov na rozvoj.

Napíšte nám podnet

Za najdôležitejšie považujem, aby politici komunikovali s občanmi. Keď ste si prečítali môj volebný program, niečo vám tam chýba a myslíte si, že by sa na to nemalo zabudnúť, pokojne mi napíšte. Ďakujem!