Cesty a doprava

Keď sme pred piatimi rokmi písali predvolebný program, cestám sme sa venovali len okrajovo. Nie preto, že by sme ich nechceli opravovať, ale najmä preto, že aj keby sme si to do programu napísali, nikto by nám to neveril. Pretože cesty sa u nás skôr rozpadali ako opravovali a stretnúť stavebné stroje bolo na našich cestách viac štátnym sviatkom, ako samozrejmosťou.

Dnes môžem hrdo povedať, že za posledné roky máme za sebou historicky najväčšiu opravu ciest, aká sa v našom kraji udiala. Len z prostriedkov vlastného rozpočtu sme opravili vyše 600 kilometrov ciest II. a III. triedy v našej správe a konečne sa rozhýbal aj štát, keď opravil takmer 100 kilometrov ciest I. triedy. Je to vďaka profesionálnemu projektovému tímu, jasným cieľom a v neposlednom rade aj schopnosťou čerpať nie len vlastné zdroje, ale aj európske peniaze, ku ktorým sme predtým prístup nemali.

Opravené cesty II. a III. triedy:

600 km

Plánujeme opravy:

500 km

Po týchto výsledkoch už si môžem dovoliť aj sľubovať: v ďalšom volebnom období chceme v rekonštrukciách ciest pokračovať a na jeho konci chceme mať opravené všetky cesty v našej správe v kraji. Okrem toho budeme tlačiť na vládu a štát, aby sa rozhýbali investície aj do kľúčových projektov, ktoré síce nie sú v rukách kraja, ale pre kraj a jeho obyvateľov sú kľúčové – či ide o rýchlostné cesty, rýchle železničné prepojenie s hlavným mestom, alebo obchvaty miest a obcí, o ktorých sa stále viac rozpráva, ako sa reálne robí.

V ďalších 4 rokoch sa zaväzujem:

  • Opraviť 500 km ciest II. a III. triedy a tak dokončiť kompletnú rekonštrukciu ciest tejto kategórie v celom kraji
  • Aktívne využívať moderné a ekologické postupy rekonštrukcií vozoviek ako je recyklácia za studena a používanie plastových prímesí
  • Zásadne zmodernizovať strojovy a vozový park regionálnej správy ciest a znížiť priemerný vek o 6 rokov
  • Zvýšiť výdavky na priebežnú údržbu cestnej infraštruktúry rekonštruovaných úsekov s cieľom predĺžiť životnosť investícií
  • Vytvárať tlak a spolupracovať s vládou tak, aby záväzným spôsobom a po dohode s predstaviteľmi obcí a miest nášho kraja stanovil realistický a dlhodobo stabilný plán rozvoja cestnej infraštruktúry
  • Vytvoriť model participatívnej tvorby plánu údržby v spolupráci so starostami obcí
  • Presadzovať do plánov strategického rozvoja štátu moderné železničné spojenie srdca Slovenska s hlavným mestom Slovenska.
  • V spolupráci s autobusovými dopravcami na základe stabilných dlhodobých zmlúv spustiť druhú fázu projektu integrovanej dopravy
  • Vytvoriť funkčné autobusové medzimestské prepojenie južných okresov s cezhraničnými mestami
  • Pristúpiť v spolupráci s poslancami, primátormi, starostami a odborníkmi k systémovej rekonštrukcii mostov, vrátane vytvorenia tlaku na vládu na vytvorenie špeciálneho fondu na tento účel

Verejná doprava

Už pred minulými voľbami sme veľa hovorili o zlepšeniach vo verejnej doprave. Po piatich rokoch vieme povedať, že máme po niekoľko ročnom náročnom procese vysúťažené nové zmluvy, ktoré sú v súlade so zákonom, dokázali sme výrazne, takmer o 15%, znížiť cenu za kilometer autobusovej dopravy a podmienky máme nastavené tak, že sa konečne po rokoch zbytočného naťahovania budeme môcť pustiť do projektu integrovanej dopravy.

Samozrejme, na to potrebujeme aj súčinnosť partnerov a štátu a ja verím, že lepšia, rýchlejšia a dostupnejšia verejná doprava bude našim spoločným cieľom.

Cyklodoprava a cykloturistika

Kraj sa k cyklodoprave a cykloturistike postavil koncepčne. V roku 2021 ZBBSK schválilo Kostrovú sieť cyklistických komunikácií BBSK, ktorá obsahuje 15 vetiev v celkovej dĺžke 753 km. Kraj takisto zrealizoval a v roku 2021 zverejnil pasportizáciu cyklotrás v celkovej dĺžke 3 200 km, kde je možné nájsť komplexný prehľad o stave trás, stave značenia, povrchov a podobne. Kostrová sieť aj pasportizácia sú výbornými nástrojmi pri ďalšom plánovaní, projektovaní, zlepšovaní regionálnych a miestnych prepojení.

Cyklodoprava investície

Do projektovej prípravy a samotných investícií v cyklomobilite v území kraj v rokoch 2018 – 2021 investoval 1,2 milióna EUR vrátane spolufinancovania niektorých investícií samospráv. Medzi finančne podporené cykloinvestície patria napr.:

Cyklochodník Ulica ČSA Brezno 150 478 €
Cyklochodník - ulica Boženy Němcovej Brezno 200 393 €
investičná a majetková príprava cyklotrasy Brezno, Mýto pod Ďumbierom a súvisiace okr. Brezno 75 000 €
vybudovanie cyklotrasy obec Revúcka Lehota 21 000 €
Vybudovanie cyklotrasy Bystrá 154 668 €
Cyklochodník Štiavnická Anča: Hronská Breznica - Banská Štiavnica 58 214 €
Cyklocesta Pohronskej vetvy v úseku Brezno - Valaská 121 382 €
Cyklocesta Hnúšťanskej vetvy Rimavská Zelená cesta 44 561 €

V roku 2022 sa s finančnou podporou kraja realizujú aj

Cyklochodník ulica Švermova Brezno
Prepojenie ciest III. triedy – III/2387 a III/2389 cyklotrasou
Cyklocesta Lučenec -Vidiná-Tomášovce

Zároveň sa BBSK podarilo získať zdroje z fondov EÚ na I. etapu cyklotrasy Rimavská Sobota – Poltár vo výške 1,8 mil. EUR a čaká na vyhodnotenie projektu II. etapy vo výške 5,4 mil. EUR. Ak sa podarí získať financie aj na II. etapu, kraj unikátnou cyklotrasou, vedenou po historicky zaujímavej železničnej trati a dlhou takmer 29 km, spojí okresné mestá Poltár a Rimavská Sobota, s výstavbou I. etapy začne v roku 2022.

Kraj pomáha regiónom zabezpečiť nevyhnutné projektové dokumentácie k investíciám do cyklomobility, keďže práve ich neexistencia/nedostatok sú limitom pre čerpanie a prúdenie dotácií zo štrukturálnych fondov a cyklovýziev do Banskobystrického kraja. Táto potreba je v súvislosti s novým programovým obdobím Európskych štrukturálnych fondov a Plánom obnovy a odolnosti, ešte aktuálnejšia. Kraj samotný má aktuálne 19 rozpracovaných projektov cyklistických komunikácií, na ktorých pracuje krajský cyklokoordinátor spolu s investičným oddelením BBSK.

Cykloturistika (nespevnené chodníky v prírode)

Pre cykloturistov kraj rozbehol platformu Outdoor Active, bol do nej nahraný obsah k vyše 140 zokruhovaným výletom v cykloturistike, pričom kritériá boli stanovené tak, aby išlo o atraktívne legálne cyklotrasy. Každý výlet je doplnený o fotografie, popisy, miesta ktoré môže návštevník navštíviť, kde sa môže najesť, kde zaparkovať. Návštevník si môže vybrať výlet podľa svojej kondičky –  vidí prevýšenie, stúpanie, klesanie, dĺžku trasy a mnoho iných dát o trase. Samozrejmosťou je, že si akúkoľvek trasu môže stiahnuť bezplatne a bez nutnosti registrácie do svojho mobilu, hodiniek alebo si vytlačiť ako skladaciu mapu. Trasy sú dostupné na destinačnom portáli www.zahoramizadolami.sk.

Rozvoj cykoturistiky kraj podporuje aj finančne. Prostredníctvom finančného mechanizmu Rozvojovej agentúry BBSK podporuje aj rozvojové zámery v oblasti cykloturistiky, ako napr.: Laskomerské singletraily, zriadenie požičovne E bike Krupina, projekt „E bike Región Podpoľanie“, „Park zručností Mýto pod Ďumbierom“,„Relax v Jelšovom poraste Bystrá“,nákup a renovácia cyklodrezín v Hrončianskej doline.

Každý rok taktiež financuje obnovu stoviek km existujúceho a tvorbu nového cykloturistického značenia (v roku 2021 to bolo napr. 417 km) a údržbu cykloturistických trás, premávanie sezónnych cyklobusov. Nevyhnutnou súčasťou cykloturistickej ponuky sú v súčasnosti nabíjačky na elektrobicykle. V roku 2021 alokoval zdroje na 10 kusov multifunkčných cyklostojanov. Umiestnené budú vo všetkých 8 regiónoch Banskobystrického kraja. Cieľom je vytvoriť sieť cyklonabíjacích a servisných staníc po celom kraji tak, aby k nim mali cykloturisti komfortný prístup a vedeli si náplánovať aj dlhšie resp. viacdenné výlety.

Kraj v roku 2020 v Lučenci rozbehol prvý projekt zdieľaných bicyklov v kraji, na ktoré získal 150 000 EUR z akčného plánu pre Najmenej rozvinuté regióny Lučenec, v rámci ktorého bolo v Lučenci umiestnených 17 stojanov spolu so 68 bicyklami.

Napíšte nám podnet

Za najdôležitejšie považujem, aby politici komunikovali s občanmi. Keď ste si prečítali môj volebný program, niečo vám tam chýba a myslíte si, že by sa na to nemalo zabudnúť, pokojne mi napíšte. Ďakujem!