Podmienky ochrany súkromia

Vážené dotknuté osoby,

v záujme zabezpečenia spravodlivého a transparentného spracúvania Vašich osobných údajov Vám týmto poskytujeme podrobné informácie o tom, akým spôsobom zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje na webovej stránke lunter2022.sk (ďalej len „Webová stránka“) alebo inak v rámci volebnej kampane a o tom, aké práva ako dotknuté osoby máte.

Tým si zároveň v zmysle článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“) a § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) voči Vám plníme informačnú povinnosť.

Podmienky ochrany súkromia sú určené konkrétne pre nasledujúce dotknuté osoby:

 1. návštevníci Webovej stránky;
 2. poskytovatelia darov na volebnú kampaň;
 3. dobrovoľníci vo volebnej kampani;
 4. žiadatelia o informácie;
 5. osoby, ktoré podpísali podpisový hárok so súhlasom na vytvorenie politickej strany

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o tom, akým spôsob získavame a nakladáme s Vašimi údajmi. Zaväzujeme sa zodpovedne zaobchádzať s informáciami, ktoré o Vás zhromažďujeme a uchovávame.

1. KTO SME?

 Prevádzkovateľom je Ondrej Lunter, (ďalej aj len „prevádzkovateľ“).

V komunálnych voľbách roku 2022 sa uchádzam o post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len „BSSK“) na obdobie rokov 2023 – 2027 ako nezávislý kandidát / s podporou politickej strany a za týmto účelom vediem volebnú kampaň v súlade so zákonom č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o volebnej kampani“) a  zákonom č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o politických stranách“).

2. AKÉ SÚ NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE?

 Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania Vašich osobných údajov alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa týchto Podmienok ochrany súkromia, kontaktujte nás na korešpondenčnej adrese nasledovne:

Ondrej Lunter
E-mail: kontakt@lunter2022.sk

S cieľom posilňovať záruky a právne garancie Vašich práv a slobôd pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme poverili do funkcie aj koordinátora ochrany osobných údajov, ktorý dohliada na zákonnosť ich spracúvania, pričom Vám je k dispozícii prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu a telefónneho čísla alebo na vyššie uvedenej korešpondenčnej adrese s označením zásielky: „k rukám koordinátora pre ochranu osobných údajov“. Koordinátor ochrany osobných údajov je zároveň Vašim kontaktným bodom pre akékoľvek otázky, prípadne žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

3. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME, NA AKÉ ÚČELY A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE?

 Používanie Webovej stránky je vo väčšine prípadov anonymné, t.j. bez toho, aby ste nám poskytovali akékoľvek svoje osobné údaje. Na našich internetových stránkach spracúvame teda najmä osobné údaje, ktoré nám poskytujete, keď od Vás potrebujeme získať osobné údaje s určitým cieľom, t.j. v prípadoch, keď sa na Webovej stránke registrujete alebo požadujete od nás určité informácie (Kontaktný formulár).

A. Návštevníci webovej stránky

SPRACÚVANÉ ÚDAJE ÚČEL

A PRÁVNY ZÁKLAD

POPIS ÚČELU SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
IP adresa, názov domény, verzia Vášho prehliadača a operačného systému, prevádzkové údaje, webové protokoly; získané od návštevníka našej Webovej stránky

 

Účelom je meranie počtu návštev, priemerného času stráveného na stránke, počtu zobrazených stránok a pod.

 

Právnym základom pre toto spracúvanie je Váš informovaný súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

Zásady používania cookies na webovej stránke nájdete tu [doplniť odkaz].

B. Poskytovatelia darov na volebnú kampaň

SPRACÚVANÉ ÚDAJE ÚČEL

A PRÁVNY ZÁKLAD

POPIS ÚČELU SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné informácie – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu

 

ak ste FO – podnikateľ Vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO

 

Platobné údaje –  IBAN, bankové spojenie

 

Kontaktné údaje – e-mailová adresa, telefónne číslo

 

Účelom je plnenie povinností pri prijímaní darov podľa Zákona o volebnej kampani alebo  Zákona o politických stranách.

 

Právnym základom pre toto spracúvanie sú:

i.    plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov   podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR,

ii.    predzmluvné vzťahy a plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať, aby sme splnili našu zákonnú povinnosť, resp. aby sme splnili žiadosť príslušného verejného orgánu podľa Zákona o volebnej kampani alebo  Zákona o politických stranách.

 

Ide  najmä o nasledujúce spracúvanie Vašich osobných  údajov:

 

–      uzatvorenie darovacej zmluvy s darcom;

–      zverejňovanie osobných údajov na transparentnom účte prevádzkovateľa zriadenom pre volebnú kampaň,

–      vedenie evidencie darov a iných bezodplatných plnení,

–      uchovávanie výpisov z účtu a dokladov z evidencie v zákonom stanovenej lehote,

–      poskytovanie dokladov,  údajov, vysvetlení Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky alebo okresného úradu na jeho požiadanie.

 

Osobné informácie – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu

 

ak ste FO – podnikateľ Vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO

 

Platobné údaje –  IBAN, bankové spojenie

 

Kontaktné údaje – e-mailová adresa, telefónne číslo

 

Účelom je vybavovanie agendy práv dotknutej osoby.

Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov   podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Ide o spracúvanie osobných údajov na účely vybavovania práv dotknutých osôb uplatnených podľa článkov 15 až 21 GDPR, najmä z dôvodu:

 

–      prijatia a posúdenia žiadosti o výkon práva;

–      identifikácie žiadajúcej osoby o výkon práva;

–      zverejnenie osobných údajov poverenej zodpovednej osoby;

–      vykonávania  nevyhnutne potrebných spracovateľských operácii s osobnými  údajmi  pre  výkon  práva dotknutej osoby.

 

Osobné informácie – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu

 

ak ste FO – podnikateľ Vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO

 

Platobné údaje –  IBAN, bankové spojenie

 

Kontaktné údaje – e-mailová adresa, telefónne číslo

 

Účelom je preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov.

Právnym základom je náš oprávnený záujem podľa písm. f) GDPR.

 

Naším oprávneným záujmom je účinné uplatňovanie a obhajovanie našich právnych nárokov, práv a povinností, prípadne plnenie zákonných povinností; ochrana nášho majetku a hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami; ochrana našej dobrej povesti.

Ide o spracúvanie Vašich osobných údajov v rámci:

 

–     vedenia súdnych sporov, správnych konaní, príp. trestných konaní začatých na základe našej iniciatívy alebo v prípadoch vedených proti nám;

vedenia internej agendy spojenej s preukazovaním splnenia „historických“, ale aj aktuálnych povinností na úseku ochrany osobných údajov

Osobné informácie – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť

 

ak ste FO – podnikateľ Vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO

 

Platobné údaje –  IBAN, bankové spojenie

 

Kontaktné údaje – e-mailová adresa, telefónne číslo

 

Účelom je registratúra a archívnictvo.

Právne základy sú:

i.    plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov   podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR;

ii.    právne základy  pôvodných účelov v spojitosti s čl. 89 GDPR  a recitálom č. 50 GDPR.

–     Ide  o spracúvanie Vašich osobných  údajov v rozsahu uchovávaných dokumentov podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

C. Dobrovoľníci vo volebnej kampani

SPRACÚVANÉ ÚDAJE ÚČEL

A PRÁVNY ZÁKLAD

POPIS ÚČELU SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné informácie – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť

 

ak ste FO – podnikateľ Vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO

 

 

Účelom je zabezpečenie podpory volebnej kampane prostredníctvom výkonu dobrovoľníckej činnosti.

 

Právnym základom pre toto spracúvanie sú predzmluvné vzťahy a plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 

Ide  najmä o nasledujúce spracúvanie Vašich osobných  údajov:

 

–      uzatvorenie dohody o dobrovoľníckej činnosti,

–      komunikácia s dobrovoľníkmi za účelom zabezpečenia rôznych podporných aktivít počas volebnej kampane (pomoc s letákmi, pomoc na stretnutiach s občanmi, práca s internetom a pod.).

 

Osobné informácie – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, dátum narodenia

 

ak ste FO – podnikateľ Vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO

 

 

Účelom je vybavovanie agendy práv dotknutej osoby.

Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov   podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Ide o spracúvanie osobných údajov na účely vybavovania práv dotknutých osôb uplatnených podľa článkov 15 až 21 GDPR, najmä z dôvodu:

 

–      prijatia a posúdenia žiadosti o výkon práva;

–      identifikácie žiadajúcej osoby o výkon práva;

–      zverejnenie osobných údajov poverenej zodpovednej osoby;

–      vykonávania  nevyhnutne potrebných spracovateľských operácii s osobnými  údajmi  pre  výkon  práva dotknutej osoby.

 

Osobné informácie – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, dátum narodenia

 

ak ste FO – podnikateľ Vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO

 

Účelom je preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov.

Právnym základom je náš oprávnený záujem podľa písm. f) GDPR.

 

Naším oprávneným záujmom je účinné uplatňovanie a obhajovanie našich právnych nárokov, práv a povinností, prípadne plnenie zákonných povinností; ochrana nášho majetku a hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami; ochrana našej dobrej povesti.

Ide o spracúvanie Vašich osobných údajov v rámci:

–     vedenia súdnych sporov, exekučných konaní, správnych konaní, príp. trestných konaní začatých na základe našej iniciatívy alebo v prípadoch vedených proti nám;

–     vedenia internej agendy spojenej s preukazovaním splnenia „historických“, ale aj aktuálnych povinností na úseku ochrany osobných údajov

Osobné informácie – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, dátum narodenia

 

ak ste FO – podnikateľ Vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO

 

 

Účelom je registratúra a archívnictvo.

Právne základy sú:

i.    plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov   podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR;

ii.    právne základy  pôvodných účelov v spojitosti s čl. 89 GDPR  a recitálom č. 50 GDPR

Ide  o spracúvanie Vašich osobných  údajov v rozsahu uchovávaných dokumentov podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

D. Žiadatelia o informácie

SPRACÚVANÉ ÚDAJE ÚČEL

A PRÁVNY ZÁKLAD

POPIS ÚČELU SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné informácie – meno, priezvisko

 

ak ste FO – podnikateľ Vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO

 

Kontaktné údaje – e-mailová adresa, telefónne číslo

 

Účelom je odpovedanie na Vaše otázky a spracovanie Vašich žiadostí.

Právnym základom je Váš predchádzajúci súhlas vyjadrený vyplnením príslušného formuláru  podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať, ak ste sa na nás obrátili s otázkou alebo vašou žiadosťou napr. cez webovú stránku (kontaktný formulár), účty na sociálnych sieťach, pri osobnom vyplnení dotazníka alebo pri akejkoľvek inej príležitosti.
Osobné informácie – meno, priezvisko

 

ak ste FO – podnikateľ Vaše obchodné meno

 

Kontaktné údaje – e-mailová adresa, telefónne číslo

 

Marketingové účely

 

Právnym základom je Váš súhlas  podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať, ak ste sa prihlásili na odber noviniek vo forme newslettra alebo ste súhlasili s pravidelným poskytovaním informácií o aktivitách prevádzkovateľa, a pod. inou formou.

E. Osoby, ktoré podpísali podpisový hárok

SPRACÚVANÉ ÚDAJE ÚČEL

A PRÁVNY ZÁKLAD

POPIS ÚČELU SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné informácie – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo číslo pobytového preukazu občana Európskej únie

 

Kontaktné údaje – e-mailová adresa, telefónne číslo

 

Účelom je podpora vzniku politickej strany podľa Zákona o politických stranách.

 

Právnym základom pre toto spracúvanie je:

i.    Váš informovaný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR,

ii.    plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov   podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať, aby sme splnili našu zákonnú povinnosť za účelom založenia našej politickej strany, resp. aby sme splnili žiadosť príslušného verejného orgánu podľa Zákona o politických stranách.

 

Ide  najmä o nasledujúce spracúvanie Vašich osobných  údajov:

 

–      vedenie zoznamu občanov, ktorí súhlasia so vznikom politickej strany (ďalej len „Zoznam občanov“);

–      odovzdanie Zoznamu občanov Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky za účelom jej zápisu do registra strán.

 

4. UŽÍVATELIA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNOK VO VEKU 16 ROKOV A MENEJ

Naša webová stránka je určená pre ľudí, ktorí majú aspoň 16 rokov alebo sú starší. Z uvedeného dôvodu nebudeme zhromažďovať žiadne osobné údaje od osôb mladších ako 16 rokov.

5. Z AKÉHO ZDROJA POCHÁDZAJÚ OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje získavame najmä priamo od dotknutej osoby. Tieto osobné údaje:

 1. uvádzate vo formulároch a komunikácii s nami napr. cez našu Webovú stránku, cez naše účty na sociálnych sieťach, pri osobnom vyplnení dotazníka alebo pri inej príležitosti,
 2. uvádzate v zmluve alebo dohode uzatvorenej s nami,
 3. získavame v rámci alebo v súvislosti s plnením uzatvorenej zmluvy alebo dohody.

6. STE POVINNÍ POSKYTNÚŤ OSOBNÉ ÚDAJE?

 V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a vy nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje môže to viesť k vzniku škody, ktorej náhradu si môžeme voči Vám uplatňovať (napr. ak by nám v príčinnej súvislosti s nesplnením našej povinnosti bola uložená sankcia).

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu a Vy nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje, môže to viesť k zmareniu možnosti vstúpiť do vzájomného záväzného zmluvného právneho vzťahu.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, môžete ho kedykoľvek odvolať, pričom ste oprávnení použiť taký istý spôsob, akým ste nám súhlas udeľovali. Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na požadované účely nikdy nepodmieňujeme možnosťou uzavrieť s nami zmluvný vzťah.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov a využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitnej časti nižšie.

7. KTO JE PRÍJEMCOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vaše údaje môžeme zdieľať s tretími stranami za nasledovných okolností:

 1. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb (napr. účtovné firmy, IT firmy, poisťovne, a pod.). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy;
 2. k osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci a dobrovoľníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;
 3. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky alebo príslušnému okresnému úradu v rámci plnenia povinností podľa Zákona o volebnej kampani alebo Zákona o politických stranách, prípadne iných právnych predpisov;
 4. Vaše osobné údaje nikdy neposkytneme žiadnej tretej strane, resp. príjemcom na akékoľvek komerčné alebo nekomerčné účely okrem výnimiek súvisiacich s vymáhaním našich práv voči Vám, resp. v rozsahu v akom ste boli informovaní o takomto poskytnutí. Vaše osobné údaje môžu byť poskytované tretím stranám, resp. príjemcom, ktorými sú najmä poštoví doručovatelia, advokátske kancelárie, súdy a exekútorské úrady zapojené do procesu vymáhania našej pohľadávky, a pod.

Na základe Vašej žiadosti zaslanej na adresy v časti „Aké sú naše kontaktné údaje“ Vám poskytneme zoznam všetkých našich aktuálnych príjemcov (vrátane sprostredkovateľov).

Vaše osobné údaje sme povinní poskytnúť aj oprávneným orgánom verejnej moci v prípade výkonu ich zákonných oprávnení podľa príslušných osobitných zákonov (napr. vyšetrovanie polície, Úradu na ochranu osobných údajov, súdov a pod.), ktoré však nemajú postavenie príjemcov v zmysle GDPR.

8. AKO DLHO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje budú spracovávané iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelu ich spracovania, na ktorý boli získané alebo na akékoľvek iné s tým súvisiace a povolené účely. Uvedené znamená, že pokiaľ sú osobné údaje určené na dva účely, uchováme ich, kým lehota na realizáciu neskoršieho nevyprší, pričom Vaše osobné údaje prestaneme používať na účel, ktorého lehota vyprší skôr.

Nami aplikované lehoty pre uchovávanie údajov závisia od našich potrieb a príslušných právnych predpisov. Vaše osobné údaje získané na základe súhlasu spracúvame počas lehoty platnosti súhlasu, resp. do odvolania súhlasu.

To znamená, že prevádzkovateľ zabezpečí výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako:

 1. boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi,
 2. uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala,
 3. bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti;
 4. boli vysporiadané všetky práva a povinnosti medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

a súčasne zanikli všetky povinnosti prevádzkovateľa stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov zákazníka (najmä na účely archivácie vo verejnom záujme, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

Záznamy, ktoré už nie sú potrebné, sú nezvratne anonymizované (nie je možné priradiť ich ku konkrétnej osobe a môžu byť ďalej uchovávané) alebo bezpečne vymazané či skartované.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny účel vymedzený našou spoločnosťou. Ak je to možné informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

9. DOCHÁDZA K PRENOSU OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN?

Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny mimo EÚ/EHP.

Vo vzťahu k vybranému poskytovateľovi externých cloudových služieb (Microsoft Inc. pri využívaní Office 365) môže dochádzať k cezhraničnému prenosu do USA. Tiež na účel komunikácie s darcami, dobrovoľníkmi a podporovateľmi používame e-mailový nástroj od spoločnosti Mailchimp, pričom servery tejto spoločnosti sú rovnako umiestnené v USA a môžu byť na nich uchovávané informácie o adresátoch našej komunikácie (meno, emailová adresa a emailové správy). Ochrana osobných údajov je v týchto prípadoch zabezpečená prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú súčasťou zmluvného vzťahu, ktorý máme uzatvorený s týmto spoločnosťami.

Aj v prípade akéhokoľvek iného budúceho prenosu do tretej krajiny mimo EÚ/EHP Vám však garantujeme, že zabezpečíme, aby boli prijaté primerané záruky podľa článku 44 a nasl. GDPR alebo podľa § 47 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov.

10. DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIE?

 Nie, prevádzkovateľ nevykonáva také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov.

11. AKÉ MÁM PRÁVA?

Podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

 1. Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 2. Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 3. Právo na vymazanie – za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 4. Právo na obmedzenie spracúvanie – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné informácie. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné informácie, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 5. Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu.
 6. Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 7. Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním – máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok.
 8. Právo odvolať súhlas – v prípadoch udelenia Vášho súhlasu na spracúvanie osobných údajov máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.
 9. Právo podať sťažnosť na dozorný orgán alebo domáhať sa súdnej ochrany – ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (viac informácií je možné nájsť na webovej stránke (dataprotection.gov.sk) alebo sa obrátiť so žalobou na príslušný súd.

 Ako a kde podať Vašu žiadosť?

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR môže byť uplatnená (i) na základe písomnej a vlastnoručne podpísanej žiadosti zaslanej, (ii) elektronickou poštou, (iii) osobne alebo (iv) akýmkoľvek iným spôsobom na vyššie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa.

Týmto postupom nie je dotknuté Vaše právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý môžete vždy odvolať tak ľahko, ako ste nám ho udelili (napr. ak ste súhlas udelili elektronicky, vždy ho môžete odvolať aj e-mailom alebo aplikáciou bez potreby zasielania písomnej žiadosti), alebo Vaše právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií, ak sú dostupné.

Odporúčame pri každej žiadosti čo najpodrobnejšie vysvetliť, aké právo v zmysle GDPR uplatňujete, aké sú Vaše identifikačné údaje (na overenie totožnosti), prípadne akých účelov a údajov sa žiadosť týka. Pri príliš všeobecných žiadostiach musíme požiadať o upresnenie.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR a ostatných príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípade, ak budú pochybnosti o Vašej identite.

Ako a kedy bude vybavená Vaša žiadosť?

 Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného (1) mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR a ostatných príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov je bezplatné.

Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky, resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb.

V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom súde.

Ak nebudeme príslušní na posúdenie Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby, bude Vaša žiadosť bezodkladne postúpená príslušnému prevádzkovateľovi.

12. ZMENA PODMIENOK

Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Pravidelne preto tento dokument revidujeme a aktualizujeme.

Aktuálna verzia je vždy dostupná na internetovej stránke lunter2022.sk.

Táto verzia je zo dňa 20. 2. 2022.